سنسورهای هوشمند و تاثیر آنان بر زندگی

با روند رو به رشد تکنولوژی تاثیر سنسور های هوشمند را هر چه بیشتر در زندگی مشاهده می کنیم. این تاثیرات می تواند در بعضی موارد بسیار مثبت باشد. چرا که در گذشته بسیاری از مشکلات موجود؛ راه حل هایی داشته که هزینه تخیرب و تعمیر مجدد آن بسیار بیشتر و پر هزینه تر از هزینه تعویض آن مشکل بوده است.

ادامه مطلب