روایت معماری اکوتک

سیر رو به رشد مقوله معماری در گذر زمان، بواسطه رشد عرصه های تکنولوژیک، همانند بقیه علوم، موضوعی بدیهی و انکار ناپذیر است، تا جایی که این پیشرفت مرز های خیال و واقعیت را درنوردیده و همچنان این رویکرد با تکیه بر دانش، علوم و فنون و مهم تر از همه برگرفته از خواستگاه و نیاز بشر در حال پیشرفت و گسترش است.

ادامه مطلب