مطالعه امکان سنجی (feasibility study)

مطالعه امکان سنجی (feasibility study)، یک روش ارزشیابی و تحلیل پتانسیل پروژه پیشنهاد شده است که بر اساس بررسی گسترده و تحقیق به منظور ایجاد شرایط راحت تر برای تصمیم سازان انجام می شود.

هدف از مطالعات امکان سنجی، کشف هدف مند و منطقی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای یک کسب و کار موجود یا پیشنهادی، ضمن در نظر گرفتن محیط زیست، منابع مورد نیاز و در نهایت چشم انداز موفقیت است.

مطالعات امکانسنجی بخشی از مطالعات پایه در آغاز هر طرح است، معمولا امکان سنجی با عنوان یک سناریو تجاری در جلسات هیات مدیره آغاز می شود. مطالعات امکانسنجی باید تمامی سناریوهای مختلف و کاربرد آنها را دقیقا مورد بررسی قرار دهد و نقاط قوت و ضعف هرکدام را بیان کند.

بخشهای امکان سنجی یک طرح:

بخش اول : آشنایی با طرح (پیش مطالعه)

بخش دوم : مطالعات بازار

بخش سوم : برآورد امکانات زیر ساختی

بخش چهارم : تحلیل هزینه – فایده

بخش پنجم : برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز و پیش بینی نحوه تامین مالی

بخش ششم: تحلیل ریسک های احتمالی

بخش هفتم : ارزیابی اقتصادی