مدیریت پیمان

شرکت مهراز گستر تجربه و مهارت های لازم را برای ارائه خدمات گسترده مدیریت ساخت برای ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و رفاهی و همچنین پروژه های تفریحی و شهرسازی را دارد. برنامه اجرایی، پایش های مداوم، متره و براورد و پایش هزینه ها، خدمات کلیدی مدیریت پیمان می باشند.

شرکت مهراز گستر مسئولیت کامل نمایندگی کارفرمای محترم جهت مدیریت قرارداد با پیمانکاران را می پذیرد. خدمات ارائه شده در این بخش شامل موارد زیر خواهد بود (بر اساس و برنامه ها و سلائق کارفرما و همچنین مشخصات پروژه قابل تغییر است):

 • مدیریت ساخت
 • پایش برنامه زمانبندی و پیشرفت پروژه
 • مدیریت پیمان (قرارداد)
 • متره و برآورد، کنترل هزینه ها
 • کنترل کیفیت کار و متریال
 • اطمینان از کیفیت
 • مدیریت محیط زیست
 • تامین ایمنی
 • اصلاح مدارک طراحی در صورت لزوم
 • تهیه مدارک As-Built
 • بازدید، راه اندازی و انجام آزمایش در سایت

تجربه چند تخصصی کارکنان مهراز، از توانایی آنها برای مدیریت پروژه های پیچیده در زمینه های ساختمانی، محوطه سازی و طراحی شهری، اطمینان حاصل می کند.