مدیریت ساخت

مدیریت ساخت و ساز عبارتست از علم و اندیشه ی طراحی و تنظیم مقررات برای اجرای یک پروژه و هماهنگی و کنترل کلیه فر آیند های پروژه از لحظه شروع تا به اتمام رسیدن پروژه. هدف مدیریت ساخت و ساز اینست که پروژه در زمان پیش بینی شده با هزینه تخمین زده شده و مهم تر از همه با کیفیت قابل قبول به انجام برسد.  در فرهنگ مدیریت ساخت آمده است که 120 مسئولیت مختلف مدیریت ساخت در 7 بخش سزاوار دسته بندی است.