اجرای دیوار با آجر سفال یا تری دی وال (تری دی پنل)

بی شک اعمال دو پدیده کیفیت و بهینه سازی هزینه ها در ساخت و ساز نتایج رضایت بخشی را پس از اجرای پروژه های ساختمانی برای بهره برداران به همراه خواهد داشت. لذا مجریان ساخت پروژه های عمرانی بخش خصوصی و دولتی بر این باورند که با حفظ کیفیت، هزینه ها در ساخت و ساز بهینه گردند.

ادامه مطلب

روایت معماری اکوتک

سیر رو به رشد مقوله معماری در گذر زمان، بواسطه رشد عرصه های تکنولوژیک، همانند بقیه علوم، موضوعی بدیهی و انکار ناپذیر است، تا جایی که این پیشرفت مرز های خیال و واقعیت را درنوردیده و همچنان این رویکرد با تکیه بر دانش، علوم و فنون و مهم تر از همه برگرفته از خواستگاه و نیاز بشر در حال پیشرفت و گسترش است.

ادامه مطلب